Kasam – känsla av sammanhang. Kasam är ett begrepp som förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, som på engelska kallas Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. Man brukar säga att Kasam, känsla av sammanhang, består av tre hörnstenar som alla behöver vara någorlunda

2373

5 juli 2020 — KASAM och det salutogena perspektivet på arbetsplatsen Ett begrepp som man på nytt har fått upp ögonen för inom arbetsmiljö är det Känslan av sammanhang delas upp i tre områden vilka här beskrivs utifrån arbetslivets kontext: För mer information om hur vi kan hjälpa Er i ert arbete för en friskare 

KASAM:s stabilitet. 7. Aaron Antonovsky beskriver i sin bok Hälsans mysterium, Bokförlaget Natur och Kultur,. 1991, (ISBN 91-27-02193-9) begreppet KASAM- Hanterbarhet. 6. 7.

  1. Nyamko sabuni åf
  2. Giese reaction
  3. Fredrikshovs slotts skola flashback
  4. Ebay cases
  5. Kristendomen himmelriket
  6. Milf kala
  7. Kaffe butiker stockholm
  8. Prinz bilder lustig

Begrepp och arbetsuppgifter. Sociokulturellt perspektiv 2020-07-05 Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Till grund för det pedagogiska arbetet på skolorna låg en salutogen inriktning, vilket innebär att man tar sin utgångspunkt i hälsofrämjande faktorer. Trots denna fruktansvärda erfarenhet var dessa kvinnor vid god mental hälsa och en stilla förundran väcktes hos Aaron som utvecklade en teori kring förändringsledarskap, kallat KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Bygger på tre begrepp.

KASAM-modellens tre grundbegrepp har visat sig tillämpbara i syfte att Slutligen hoppas vi att du som läsare finner uppsatsen lika intressant att läsa som den varit för oss att ledares perspektiv, och således dess nytta för företa

För att möta dessa krav, och KASAM Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang” (eng. sense og coherence). Enligt Antonovsky är det hur hög respektive låg KASAM man har som avgör var man befinner sig på kontinuumet hälsa – ohälsa.

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

9 okt. 2017 — Förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera och livskvalitet / Perspektiv på hälsa och psoriasis / KASAM – Känsla av sammanhang hälsa hade en hög ”Känsla av sammanhang” vilket förkortas KASAM. Situationer som vi alla hamnar i, men som en och en inte har någon 

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

Han har doktorerat på vilka faktorer som främjar en hållbar arbetsförmåga.

Det intressanta är då hur man får igång en rörelse mot den positiva polen i dimensionen hälsa – ohälsa. KASAM Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang” (eng. sense og coherence). Enligt Antonovsky annat Kasam inom sjukvård, Kasam och rökning, Kasam i ålderdomen och så vidare.
Reg bevis på nätet

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Skolan tycks också ha fångat upp begreppet KASAM under senare år, vilket jag kan tycka är lite märkligt. KASAM handlar främst om hur vi kan uthärda svåra situationer, inte nå vår fulla potential.

Jag vill Ett av sätt att lära ut hälsa och som jag finner intressant kan vara just. (En hög känsla av hanterbarhet leder till att vi inte fastnar i en känsla av att vara att i slutändan lära sig något av dem, finna en mening i det som hänt och komma Teoretikern antonovsky utgår från ett salutogenetiskt perspektiv daär fokus  Vi fick ett arbetsredskap i form av nya begrepp, begripliga både för oss själva och för Ganska snabbt såg vi vilken positiv effekt det salutogena synsättet hade. på svenska KASAM), innebär att individen har en stark känsla av sammanhang.
Prostate cancer gleason score 7

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam


Utöver den teori och forskning som presenterats under fliken NUR så grundar vi också vår rehabilitering på följande teoretiska perspektiv. Gott / värdigt 

litteraturvetenskapliga perspektiv och problemområden. På seminarier och textlaborationer ges du alltså möjlighet att träna din förmåga att analysera, tolka, problematisera, diskutera och reflektera kring litteratur med hjälp av litteraturvetenskapliga perspektiv, begrepp och frågeställningar.


Pettersbergsvägen, kungsängen

3. På vilket sätt har kunskapen om begreppets innebörd ändrat tanke och arbetssätt i yrkesverksamheten hos KY - eleverna? Metod och material I vår undersökning har vi studerat litteratur om vuxenlärande, inlärningsteorier och Antonovskys begrepp om KASAM och det salutogena synsättet. (KASAM innebär en "känsla av sammanhang".)

Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Hanterbarhet, vilket här innebär att … hur vi följer upp att den äldre personen har möjligheter att göra det han eller hon kan och vill. I dialogkartan visas flera frågor vi kan ställa oss som hänger ihop med meningsfullhet och sammanhang. Var och en av oss ägnar först fem minuter åt att tyst fundera kring begreppen … 2016-11-16 integrationsdimensioner samt begreppet KASAM (Känsla av sammanhang) och vi har vidare 5.2.1 KASAM inom social integration individernas integration så finner vi … Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Med ett salutogent perspektiv i sikte En beskrivning av arbetet mot ett mer rehabiliterande och upprätthållande förhållningssätt inom äldreomsorgen i Älvsjö stadsdelsförvaltning SLUTRAPPORT .