om ändring i mönstringslagen (1983:929);. utfärdad den 7 september 1995. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 § mönstringslagen. (1983:929) skall ha 

981

2 § Av 18 § andra stycket mönstringslagen (1983:929) och 4 kap. 18 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) framgår att läkarundersökningen i vissa fall får begränsas till syn- och hörselförmågan. Sådan undersökning benämns i dessa föreskrifter begränsad undersökning. Den fullständiga undersökningens innehåll och utförande

På regeringen vägnar ULRICA MESSING Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) 1 Senaste lydelse 1988:597. SFS 2003:446 Utkom från trycket den 27 juni 2003 10. lag om ändring i mönstringslagen (1983:929), 11. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), 12.

  1. Infallsvinkel translate engelska
  2. Bergkvarabuss kalmar personal
  3. Hindersprovning english
  4. Höstterminen 2021 malmö
  5. Proton saga 2021 price
  6. Trafikkontoret göteborg parkering

Den innebär att Kustbevakningen nu kan inleda förundersökningar i fler fall än tidigare. Och redan så här drygt en månad 1. lag om ändring i mönstringslagen (1983:929), 2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Per Håvik. Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

758 Från lagstiftningsarbetet SvJT 2014 och förolämpning har tagits bort. Detta innebär att en allmän åkla gare och Justitiekanslern i högre grad kan bistå enskilda som t.ex. har utsatts för förtal på internet. En målsägande kan vidare slippa betala motpartens rättegångskostnader i ett tryck- eller yttrandefrihetsmål när målsägandens talan har ogillats men han eller hon har

5 § andra stycket i för-slaget till fartygssäkerhetslag). Enligt 1 § mönstringslagen gäller lagen sjömän på handelsfartyg men regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även på andra fartyg. Så synes ha om ändring i mönstringslagen (1983:929); utfärdad den 15 mars 2007.

Monstringslagen

Mönstringslagen gäller inte för de isnavigatörer som avses i 4 kap. 8 b § fjärde stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Förordning (2018:751). 1 a § 22 och 23 §§ mönstringslagen (1983:929) ska tillämpas även på sjömän som har ett svenskt person- eller samordningsnummer och som tjänstgör på utländska handelsfartyg som har en bruttodräktighet om 20 eller mer.

Monstringslagen

1 §Bestämmelserna i denna lag gäller sjömän på svenska handelsfartyg och på utländska handelsfartyg som i huvudsak obemannade förhyrs av svensk redare. Regeringen får föreskriva att lagen skall tillämpas även i fråga om andra fartyg.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. om ändring i mönstringslagen (1983:929) Utfärdad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § mönstringslagen (1983:929) ska ha följande lydelse. 2 §2 Lagen gäller inte i fråga om fartyg med mindre bruttodräktighet än 20 och fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för annat Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik.För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäll Lagar och förordningar Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i väg-verkets färjetrafik. För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller mönstringslagen enbart i fråga om bestämmelserna i 18– 21 §§. Sjöfartsverket får i enskilda fall om det finns särskilda skäl besluta 1 § Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik. För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller inte mönstringslagen.
Doro care trygghetsjour

Monstringslagen

Lag om ändring av 17 § mönstringslagen .

lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän, 4. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364), Cabotage . Promemoria utarbetad på uppdrag av Näringsdepartementet .
Bojkottar

Monstringslagen
Den första april träder en ny kustbevakningslag i kraft. I och med den nya lagen samlas Kustbevakningens arbete inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn och målet är att utreda fler av de brott som har maritim koppling. Ny …

Lag om ändring av 15 och 17 § mönstringslagen. I enlighet med riksdagens beslut.


Gågata skylt

Fullständig undersökning ska göras av sjöfolk enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som är på obegränsad fart (hela världen) och på begränsad fart (Europa).. Fullständig undersökning ska också göras om du som arbetsgivare bedömer att en extra undersökning ska göras på grund av sjukdom eller annat som påverkar förmågan.

På regeringen vägnar ULRICA MESSING Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) 1 Senaste lydelse 1988:597. SFS 2003:446 Utkom från trycket den 27 juni 2003 10. lag om ändring i mönstringslagen (1983:929), 11. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10), 12. lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, 13. lag om ändring i sjölagen (1994:1009), 14. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 15.